Search by category:

Các bài thuốc giải biểu trong Thang đầu ca quyết 1.Ma hoàng thang (Trương Trọng Cảnh) Ma hoàng thang trung dụng quế chi Hạnh nhân cam thảo tứ ban thi…