Search by category:
Sách đông y tiếng trung

Sách Huyết chứng luận bản tiếng Trung

Huyết chứng luận bản tiếng Trung. Huyết chứng luận do Đường Tôn Hải sáng tác. Sách chủ yếu nói về huyết chứng nhưng huyết chứng trong huyết chứng luận có nghĩa rộng bao hàm nhiều lý luận sâu xa trong y học cổ truyền. Đây là huyết chứng luận bản tiếng Trung.

Post Comment