Search by category:

BẠI NÃO Danh từ bại não được dùng chỉ một nhóm bệnh thần kinh: Xuất hiện từ khi sinh. Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng và nặng nề. Nguyên…