Trang chủ Y lý y học cổ truyền

Y lý y học cổ truyền

  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

  CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH

    CHỦ BỆNH CỦA CÁC MẠCH CHƯ MẠCH CHỦ BỆNH 諸脈主病 Phiên âm Nhất mạch nhât hình, Cac hữu chủ bệnh Sô mạch tương kiêm, Tác kiến chu chúng,...
  Bệnh chứng của kinh Dương minh

  Bệnh chứng của kinh Dương minh

   Bệnh chứng của kinh Dương minh 陽明經病症 Bệnh Dương minh do Thái dương chuyền kinh mà đến, biểu hiện là vị trường thực nhiệt, phân làm...
  Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương

   Bệnh chứng của kinh Thái Dương 太陽經病症 Bệnh Thái dương chia ra làm 2 loại chủ yếu là “Chứng của kinh" và “Chứng của phủ”. a. Thái...
  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN

  TỨ CHẤN Chán đoán của Đỏng y bao gôm 4 phương pháp: vấn chân, Vọng chán, Văn chan và Thiết chẩn, gọi tắt là tứ...
  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

  QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU

   QUAN HỆ GIỮA NGŨ TẠNG VỚI NHAU Quan hệ giữa tạng với tạng, giừa phủ với phủ, giữa tạng với phú mật thiết khác thường....
  Tạng Can và Phủ Đởm

  Tạng Can và Phủ Đởm

  Tạng Can và Phủ Đởm a. Sinh lý và bệnh lý tạng can: - Can chủ sơ tiết: Can có tác dụng thăng phát, thâu tiết ,...
  SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ

  SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ

   SINH LÝ VÀ BỆNH CHỦ YẾU CỦA TẠNG PHỦ Cơ thể con người là chỉnh thể, giữa ngũ tạng và lục phủ có mối quan...
  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ

  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ

  HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ Học thuyết Tạng phủ là một bộ phận quan trọng cấu thành lý luận cúa Đông y. Học thuyết này xuất...
  TINH - KHÍ – THẦN

  TINH – KHÍ – THẦN

  TINH - KHÍ – THẦN TINH Tinh là vât chát tinh vi nói chung, là vật chất cấu thành cơ thê và nuôi dưỡng cơ thể....
  Khái quát về học thuyết Ngũ hành

  Khái quát về học thuyết Ngũ hành

  Khái quát về học thuyết Ngũ hành Thời cổ, triết học cho rằng Mộc - Hỏa - Thổ - Kim - Thuỷ là vật chất...
  Khái quát về học thuyết Âm Dương

  Khái quát về học thuyết Âm Dương

  Khái quát về học thuyết Âm Dương   Học thuyết âm dương đề cập đến quan niệm mâu thuẫn của các hiện tượng sinh lý,...
  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT

  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT

  PHÉP CHỮA CHỨNG UẤT A- NGUYÊN VĂN : uất(1)chi thậm giả, trị chi nại hà ? Mộc uất đạt(2ichi, hỏa uất phát(3)chi, thổ uất đoạt(4)chi, kim uất...
  VỌNG SẮC TRẠCH

  VỌNG SẮC TRẠCH

  VỌNG SẮC TRẠCH A- NGUYÊN VĂN : Phù tinh minh(1)ngũ sắc giả, khí chi hoa dã. Xích dục như bạch quả chu(2), bất dục nhưgiả(3); Bạch...
   BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

   BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ

   BỘ VỊ TRÊN MẶT ỨNG VỚI TẠNG PHỦ A- NGUYÊN VĂN : Đình(1)giả, thủ diện dã. Khuyết(2)thu’Ợng giả, yết hầu dã. Khuyết trung giả, phế dã....
  SẮC, MẠCH, CHỨNG

  SẮC, MẠCH, CHỨNG

  SẮC, MẠCH, CHỨNG A- NGUYÊN VĂN : Phù mạch chỉ tiểu, đại, hoạt, sáp, phủ, trầm(1), khả dĩ chỉ hiệt; Ngũ tạng chi tượng, khả dĩ...
  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU

  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU

  CHẨN MẠCH NHÂN NGHINH, THỐN KHẨU 人迎,寸口脉诊 Rén yíng, cùnkǒu mài zhěn A- NGUYÊN VĂN : cố Nhân nghinh (1)nhất thịnh(2), bệnh tại Thiếu dương(6); Nhị thịnh(2)bệnh tại...
  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH

  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH

  KẾT HỢP HÌNH, KHÍ, MẠCH, CHỨNG ĐỂ ĐOÁN BỆNH 结合型氣脉证诊病 Jiéhé xíng qìmài zhèng zhěn bìng A- NGUYÊN VĂN : Tất tiên độ kỳ hình chi phì sâu,...
  MẠCH TỲ

  MẠCH TỲ

  MẠCH TỲ A- NGUYÊN VĂN : Tỳ mạch giả thổ dã, cô tạng dĩ quán tứ bàng giả dã(1). Thiện giả bất khả đắc kiến, ác...
  MẠCH CAN HUYỀN

  MẠCH CAN HUYỀN

  MẠCH CAN HUYỀN A- NGUYÊN VĂN : Xuân mạch giả can dã, đông phương mộc dã, vạn vật chi sở dĩ thủy sỉnh dã, cố kỳ...
  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG

  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG

  CÁC LOẠI MẠCH CHỨNG A- NGUYÊN VĂN : Phù mạch giả, huyết chi phủ dã, trường tắc khí trị(1), đoản tắc khí bệnh(2), sác tắc...
  error: Content is protected !!