Search by category:

HỘI CHỨNG TRUNG THẤT Khi có sự chèn ép các thành phần của trung thất, trên lâm sàng có thể thất hội chứng trung thất. Nhắc lại về giải phẫu…

HỘI CHỨNG HANG Hội chứng hang bao gồm các triệu chứng lâm sàng gây nên bời sự có mặt của một hoặc nhiều hang trong nhu mô phổi đã thải…