Điện tim

Cách xác định trục điện tim

TRỤC BÌNH THƯỜNG Đối với AVF: trục ở 0o Đối với D3: trục ở +30o Đối với AVL: trục ở +60o Đối với D1: trục ở + 90o

Các chỉ số điện tâm đồ bệnh lý

ĐIỆN ĐỒ BỆNH LÝ: SÓNG P: Phì đại nhĩ P: Sóng P cao, nhọn > 2,5mm ở D23 aVF Dạng 2 pha ở V1 với phần dương chiếm ưu thế. Phì đại nhĩ T: Sóng P rộng >0,12s ở D2 Dạng 2 pha ở V1 với phần âm chiếm ưu thế. KHOẢNG PR: ngắn <0,12s hội chứng kích thích sớm. dài >0,20 s: Block nhĩ thất độ I QRS: ≥ 0,12 S: Block nhánh hoàn toàn 0,10-0,12s:...

Các chỉ số điện tâm đồ bình thường

Điện tâm đồ bình thường Sóng P: Thời gian <0,12s Biên độ <2,5 mm Dương ở D1 D2 aVL aVF V3 V4 V5 V6 Âm ở aVR Thay đổi ở D3 aVL V1 V2 KhoảngPR: Từ đầu sóng P đến QRS Thời gian 0,12 – 0,20s Đẳng điện SóngQ: Thời gian <0,04s Biên độ <25% sóng R kế đó Chỉ số QRS: Thời gian <0,10 s Sokolow = (SV1 + RV5) < 35mm R/S < 1 ở V1, V2; R/S >...