Nước tiểu

Tổng phân tích nước tiểu

Mẫu thử tươi mới, 1 phần của xét nghiệm tầm soát, phát hiện chất gây nghiện