Search by category:
Sách thuốc

Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI củaBộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành như sau:

Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu lần VI

Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI”.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI

  1. Kế thừa Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, đồng thời tham khảo Danh mục thuốc thiết yếu hiện hành của Tổ chức Y tế thế giới, các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế Việt Nam và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc cụ thể…Mời các bạn bấm vào ” click to read” để xem tiếp

Post Comment