Search by category:
Điện tim

Các chỉ số điện tâm đồ bình thường

Điện tâm đồ bình thường

điện tim bình thường

Sóng P:

Thời gian <0,12s

Biên độ <2,5 mm

Dương ở D1 D2 aVL aVF V3 V4 V5 V6

Âm ở aVR

Thay đổi ở D3 aVL V1 V2

KhoảngPR:

Từ đầu sóng P đến QRS

Thời gian 0,12 – 0,20s

Đẳng điện

SóngQ:

Thời gian <0,04s

Biên độ <25% sóng R kế đó

Chỉ số QRS:

Thời gian <0,10 s

Sokolow = (SV1 + RV5) < 35mm

R/S < 1 ở V1, V2; R/S > 1 ở V5,V6

ST:

Đẳng điện

KhoảngQT:

Từ đầu sóng Q đến cuối sóng T

Thời gian thay đổi tuỳ theo tần số tim

dien tam do

SóngT:

Không đối xứng

Đỉnh tròn

Dương ở D1 D2 aVL V23456

Âm ở aVR

Thay đổi ở D3 aVF V1

Đo chỉ số tần sốtim:

Tần số=60/(RR(s)=300/số ô vuông 0,2s trong RR

Post Comment