Search by category:
Xét nghiệm máu

Chỉ số dịch não tủy bình thường

Dịch não tuỷ

Đơn vị

Đẻ non

Sơ sinh

Trẻ nhỏ

Thanh niên

Người lớn

Thành phần tế bào:

Không mà và trong

Đa nhân

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-100×106

(0-100)

0-70×106

(0-70)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Lympho bào

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-25×106

(0-25)

0-20×106

(0-20)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

Hồng cầu

Số lượng/l

(số lượng/mm3)

0-1000×106

(0-1000)

0-800×106

(0-800)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

0-5×106

(0-5)

Đạm

mg/l

(mg/dl)

400-3000

(40-300)

450-1000

(45-100)

100-200

(10-20)

150-300

(15-30)

100-450

(10-45)

Đường

mmol/l

(mg/dl)

1.7-4.4

(30-80)

3.5-4.4

(60-80)

2.3-3.9

(40-70)

2.8-4.0

(50-72)

IgG

mg/l

(mg/dl)

8-64

(0.8-6.4)

8-64

(0.8-6.4)

5-54

(0.5-5.4)

<15%

Dịch não tuỷ bình thường có 0-5 HC/mm3, nhưng có thể lên đến 50 mà vẫn không có bất thường.

Glucose dịch tuỷ não bất thường khi <50% mức glucose máu.

Post Comment