Trang chủ HUYỆT VỊ CHÂM CỨU

HUYỆT VỊ CHÂM CỨU

HUYỆT VỊ CHÂM CỨU

HUYỆT YÊU THỐNG

HUYỆT YÊU THỐNG

HUYỆT YÊU THỐNG 腰痛穴 NP Yāotòng xué. Đặc biệt của huyệt Yêu Thống: Tân huyệt. Mô tả huyệt Gồm 3 huyệt: - Yêu thông 1: (NP 143) ở lưng bàn...
HUYỆT YÊU NHÃN

HUYỆT YÊU NHÃN Ở ĐÂU?

HUYỆT YÊU NHÃN Ở ĐÂU? 腰眼穴 EP 13 Yāoyǎn xué. Xuất xứ của huyệt Yêu Nhãn từ sách nào? Sách «Trửu hậu». Ý nghĩa Tên gọi của huyệt Yêu...
HUYỆT PHONG MÔN 

HUYỆT PHONG MÔN 

HUYỆT PHONG MÔN  風門穴 B 12 Fēngmén xué (Fong Menn) Xuất xứ của huyệt Phong Môn: «Giáp ất». Tên gọi của huyệt Phong Môn: - "Phong" có nghĩa là gió,...
HUYỆT YÊU DƯƠNG QUAN 

HUYỆT YÊU DƯƠNG QUAN 

HUYỆT YÊU DƯƠNG QUAN  腰陽關穴 GV 3 Yāo yáng guān xué (lao Yang Koann). Xuất xứ của huyệt Yêu Dương Quan: Sách «Tô vấn - Khí phủ ỉuận»...
HUYỆT YÊU DU

HUYỆT YÊU DU Ở ĐÂU?

HUYỆT YÊU DU Ở ĐÂU? 腰俞穴 GV 2 Yāo yú xué (lao ỉu) Xuất xứ của huyệt Yêu Du từ sách nào: Sách «Tố vấn - Mậu thích...
HUYỆT YÊU CĂN

HUYỆT YÊU CĂN

HUYỆT YÊU CĂN 腰根穴 EP 102 Yāo gēn xué Đặc biệt của huyệt Yêu Căn: Kỳ huyệt. Mô tả của huyệt Yêu Căn: Gai xương cùng thứ nhất, đo ra...
HUYỆT YÊU BỘ BÁT 

HUYỆT YÊU BỘ BÁT 

HUYỆT YÊU BỘ BÁT  腰部八穴 Yāobù bā xué Đặc biệt của huyệt Yêu Bộ Bát: Kỳ huyệt. Mô tả của huyệt Yêu Bộ Bát: Huyệt ỏ vùng thắt lưng....
HUYỆT YÊN THẢO ĐIỂM

HUYỆT YÊN THẢO ĐIỂM

HUYỆT YÊN THẢO ĐIỂM 烟草点穴 Yāncǎo diǎnxué Đặc biệt của huyệt Yên Thảo Điểm: Kỳ huyệt. Mô tả của huyệt Yên Thảo Điểm: Huyệt ở chính giữa dường ngực bụng,...
HUYỆT Y LUNG

HUYỆT Y LUNG

HUYỆT Y LUNG 医聋穴 NP 4 Ýi Long (Hòu Ting Huì, Shàng Yì Feng, ZhiLóng2) Đặc biệt của huyệt Y Lung: Tân huyệt. Mô tả của huyệt Y Lung: Xác...
HUYỆT Y HY

HUYỆT Y HY Ở ĐÂU?

HUYỆT Y HY Ở ĐÂU? 譩嘻 B 45 Yìxi (I Sỉ, Hi Chỉ). Xuất xứ của huyệt Y Hy ở đâu? Sách: «Tố vấn - Cốt không luận...
Châm cứu chữa vô sinh: Tiểu ra máu

Châm cứu chữa vô sinh: Tiểu ra máu

Châm cứu chữa vô sinh: Tiểu ra máu 1. Bàng quang thấp nhiệt Hướng trị: Tiêu hóa thấp nhiệt, thông lợi thủy đạo Phương huyệt: (1). Thủy...
HUYỆT ỦY TRUNG

HUYỆT ỦY TRUNG Ở ĐÂU?

HUYỆT ỦY TRUNG Ở ĐÂU? 委中穴 B 40 Wěi zhōng xué (Oé Tchong) Xuất xứ của huyệt Ủy Trung từ đâu? Sách: <<Linh khu - Bản du». Ý nghĩa...
HUYỆT XUNG MÔN

VỊ TRÍ HUYỆT XUNG MÔN?

 VỊ TRÍ HUYỆT XUNG MÔN? 冲门穴 Sp 12Chōng mén xué (Tchrong Menn) Xuất xứ của huyệt Xung Môn: «Giáp ất» Ý nghĩa Tên gọi của huyệt Xung Mônlà gì? -...
HUYỆT XUNG DƯƠNG

HUYỆT XUNG DƯƠNG

HUYỆT XUNG DƯƠNG 冲阳穴 Chōng yáng xué Đặc biệt của huyệt Xung Dương: Kỳ huyệt. Mô tả của huyệt Xung Dương: Huyệt ở vùng khuỷu tay, khi co tay phía...
HUYỆT XUNG DƯƠNG

HUYỆT XUNG DƯƠNG Ở ĐÂU?

HUYỆT XUNG DƯƠNG Ở ĐÂU? 沖陽穴 S42 Chōng yáng xué (Tchrong Yang). Xuất xứ của huyệt Xung Dương từ đâu? «Linh khu - Bản du». Ý nghĩa Tên gọi...
XUẤT KHÍ HUYỆT

XUẤT KHÍ HUYỆT

XUẤT KHÍ HUYỆT 出氣穴 NP 194 ChùQìXué. Đặc biệt của Xuất Khí huyệt: Tân huyệt. Mô tả của Xuất Khí huyệt: Xác định huyệt Nhiên cốc rồi đo lui sau...
HUYỆT XÍCH TRẠCH

HUYỆT XÍCH TRẠCH Ở ĐÂU?

HUYỆT XÍCH TRẠCH Ở ĐÂU? 尺泽穴 L5 Chǐ zé xué Xuất xứ của huyệt Xích Trạch từ đâu? Sách "Linh Khu-Bản du". Ý nghĩa tên gọi của huyệt Xích...
XÍCH HUYỆT

XÍCH HUYỆT

XÍCH HUYỆT 赤穴 EP58 ChiXúe. Đặc biệt của Xích Huyệt: Kỳ huyệt. Mô tả của Xích Huyệt: Xác định huyệt Tuyền cơ, xong do ra 1 thốn. Tác dụng trị bệnh của...
VÔ DANH HUYỆT 

VÔ DANH HUYỆT 

VÔ DANH HUYỆT 無名穴 Wúmíng xué Đặc biệt của Vô Danh huyêt: Kỳ huyệt. Mô tả của Vô Danh huyêt: Huyệt ỏ chỗ hõm dưới gai cột sống lưng thứ...
VĨ CÙNG CỐT

VĨ CÙNG CỐT

VĨ CÙNG CỐT 尾穷骨穴 Wěi qióng gǔ xué Đặc biệt của huyệt Vĩ Cùng Cốt: Kỳ huyệt. Mô tả của huyệt Vĩ Cùng Cốt: ơ xương cụt, đo thăng lên...