Search by category:

Để điều trị có hiệu quả người bệnh trầm cảm, bác sĩ cần phải nắm vững những hệ thống phân loại hiện thời các rối loạn trầm cảm. Sách hướng…

Dấu hiệu nổi bật của rối loạn lo âu lan tỏa (generalized anxiety disorder) là sự lo lắng quá mức và không thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ của…