Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh

Học thuyết thủy hỏa của Hải Thượng Lãn Ông

Học thuyết thủy hỏa I. Khái niệm về thuỷ hoả: Mọi thứ trong trời đất dù là vô hình, hữu hình đều do sự vận...

Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - LÊ HỮU TRÁC Lê Hữu Trác sinh ngày 12/11 năm Canh tý (tức ngày 11/12/1720) qua đời rằm tháng giêng...