Search by category:

BẢN THẢO VẤN ĐÁP Quyển hạ 1.Hỏi: Sách Lôi-công-bào-chế chuyên nói về phép chế thuốc có ý nói nếu không chế thì không dùng được. Mà Trọng-cảnh dùng thuốc, hoặc…

BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 31-39 31. Hỏi:Đều là giáng khí, sao Hạnh-nhân, Đình-lịch vào phế, mà Chỉ-xác, Hậu-phác vào Tỳ-vị? Đáp:Đình-lịch, Hạnh-nhân sắc trắng thuộc kim; Chỉ-xác, Hậu-phác đều…

BẢN THẢO VẤN ĐÁP CÂU 5-8 5.Hỏi:Vật đều có tính. Sở dĩ thành tính như vậy, tại sao?. ĐÁP: Thành tính như vậy, do nơi sinh ra. Do nơi khí…